• 2018 Hyundai Sonata Hybrid Sedan SE Front-wheel Drive